EverydayMe 2560/10/11 11:01
Thumb lg 9

รางวัลแด่พระปรีชาสามารถและพระเกียรติคุณของในหลวง "รัชกาลที่ ๙"

997 Pepper

"พระมหากษัตริย์นักพัฒนา" เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางถึงพระปรีชาสามารถ ทั้งคนไทยและทั่วโลกต่างก็ได้รับรู้และชื่นชมถึงพระอัจฉริยภาพมากมาย

กษัตริย์นักพัฒนา

ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลและเกียรติยศต่าง ๆ มากมาย ทั้งจากคณะบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันเนื่องมาจากพระราชกรณียกิจและพระราชอัธยาศัยในการแสวงหาความรู้ และรางวัลเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระเกียรติยศที่เป็นที่ยอมรับจากคนทั่วโลกและพวกเราหลายคนอาจไม่เคยทราบมาก่อน

#7 รางวัลด้านการพัฒนาประเทศและการพัฒนาชนบท

1. เหรียญทองเฉลิมพระเกียรติคุณในการนำชนบทให้วัฒนา (The Gold Medal of Outstanding Leadership in Rural Development) The Asian Institute of Technology ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2530

2.เหรียญสดุดีขององค์กรโรตารีสากล (The Award of Honor) องค์กรโรตารีสากลทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2534 เพื่อเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงมุ่งมั่นพัฒนาประเทศอย่างจริงจัง

3. เหรียญฟิแล (Philae Medal) องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2534 เพื่อเทิดพระเกียรติที่ทรงยกระดับคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

4. รางวัล UN HABITAT Scroll of Honour Award (Special Citation) โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (United Nations Human Settlements Programme : UN HABITAT) ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยอุตสาหะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย ทั้งในเมืองและชนบท รวมทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานอย่างยั่งยืน

5. รางวัลเกียรติยศ ดร.นอร์แมน อี บอร์ล็อค ประจำปี 2549 มูลนิธิเวิลด์ฟู้ด (World Food Prize Foundation) ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2550 ในฐานะ "พระมหากษัตริย์นักพัฒนา"

#6 รางวัลด้านพัฒนาเกษตร

1. เหรียญทองประกาศเกียรติคุณด้านสิ่งแวดล้อม (UNDP Gold Medal of Distinction) โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2535 เพื่อเฉลิมพระเกียรติที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจดีเด่นเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. เหรียญรางวัลเทิดพระเกียรติในด้านการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ (The Natura Pro Futura) The International Society of Chemical Ecology (ISCE) ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2536 เพื่อประกาศเกียรติคุณด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ นับเป็นครั้งแรกที่สถาบันได้ริเริ่มจัดให้มีรางวัล

3. รางวัล The International Merit Award โดย The International Erosion Control Association (IECA) ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2536 เพื่อเทิดพระเกียรติในฐานะที่ทรงเป็นแบบอย่างสำหรับประเทศอื่น ๆ ในการนำหญ้าแฝกมาใช้อนุรักษ์ดินและน้ำ รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4. รางวัลหญ้าแฝกชุบสำริด (The Bronze Vetiver Sculpture Award) ธนาคารโลก (World Bank) ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2536 เพื่อเทิดพระเกียรติในฐานะที่ทรงเป็นนักอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ และสดุดีพระเกียรติคุณความสำเร็จด้านวิชาการและการพัฒนาในการส่งเสริมเทคโนโลยีหญ้าแฝกระหว่างประเทศ

#5 รางวัลด้านการอุทิศตนเพื่อมนุษยธรรม

1. เหรียญอะกริคอลา (Agricola Medal) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (The Food and Agriculture Organization : FAO) ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2538 ในฐานะที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ อุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพเพาะปลูก และทรงบำรุงรักษาน้ำและป่า ซึ่งพระองค์ทรงยึดหลัก "สนับสนุนการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อความมั่นคงในอนาคต" มาเป็นหลักปฏิบัติ

2. เหรียญทองเทิดพระเกียรติในฐานะทรงห่วงใย และอุทิศพระองค์ในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร และพสกนิกรโดยรวม (The International Rice Award Medal) สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (The International Rice Institute : IRRI) ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2539 เพื่อสดุดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยและอุทิศพระวรกายในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรและพสกนิกร ด้วยการส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิจัยการปลูกข้าว

3. เหรียญเทเลฟู้ด (Telefood Medal) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (The Food and Agriculture Organization : FAO) ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2542 เป็นเหรียญเทเลฟู้ดเหรียญแรกของโลก เพื่อเทิดพระเกียรติที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของราษฎรในชนบท ให้ยืนหยัดต่อสู้เพิ่มพูนผลผลิตทางการเกษตรและพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด

4. เหรียญรางวัลดอกเตอร์นอร์แมน อี. บอร์ลอก มูลนิธิเวิลด์ฟู้ดไพรซ์ ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2549 โดยเหรียญรางวัลนี้จัดทำขึ้นเพื่อมอบแด่ผู้นำประเทศต่างๆ ที่อุทิศตนเพื่อมนุษยธรรมในการขจัดความหิวโหยและความยากจนช่วยให้การพัฒนามนุษย์ก้าวหน้าขึ้น โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ รางวัลจากมูลนิธิเวิลด์ฟู้ดไพรซ์นี้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่า เป็นเสมือนรางวัลโนเบลสาขาอาหารและการเกษตร

#4 รางวัลด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. รางวัลอุตุนิยมวิทยาโลก (Award of Recognition of His Majesty's Strong Support for Meteorology and Operational Hydrology) ซึ่งองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2540 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสดุดีพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพ ที่ทรงเป็นผู้นำความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา

2. โล่รางวัลเกียรติยศการศึกษาวิจัยการทำฝนเทียมและพัฒนาดัดแปลงสภาวะอากาศ (UAE International Prize for Weather Modification) เอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประจำประเทศไทยทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 เพื่อเทิดพระเกียรติที่ทรงศึกษาวิจัยการทำฝนเทียมและพัฒนาดัดแปลงสภาวะอากาศได้สำเร็จ

3. รางวัลไอเอฟไอเอ คัพ (IFIA CUP) และรางวัล Genius Medal ซึ่งสมาพันธ์นักประดิษฐ์นานาชาติ (The International Federation of Inventor's Associations : IFIA) ทูลเกล้าฯ ถวายพร้อมประกาศนียบัตรเกียรติคุณในผลงานเรื่อง "กังหันน้ำชัยพัฒนา" ทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550

4. รางวัล Special Prize พร้อมประกาศนียบัตร ซึ่งสมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (Korea Invention Promotion Associaton : KIPA) หรือคิปา ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 เป็นรางวัลพิเศษจากผลงาน "กังหันน้ำชัยพัฒนา" ซึ่งถือเป็นรางวัลทรงเกียรติของนักประดิษฐ์ในระดับโลก

5. รางวัลพระอัจฉริยภาพทางการประดิษฐ์ (Glory to the Greatest Inventor Award from IFIA) ซึ่งสมาพันธ์นักประดิษฐ์นานาชาติ (The International Federation of Inventor's Associations : IFIA) ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551 ในฐานะที่ทรงมีพระปรีชาสามารถหลายด้าน และทรงมีผลงานการประดิษฐ์คิดค้นกว้า 1,000 ชิ้น รางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลแรกและรางวัลเดียวของโลก

6. รางวัล "ผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา" (WIPO Global Leaders Award) ที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization : WIPO) ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2552 เป็นรางวัลสูงสุดครั้งแรกขององค์กรเนื่องจากได้ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถด้านการประดิษฐ์คิดค้น จากผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ คือ กังหันน้ำชัยพัฒนา ฝนหลวง ไบโอดีเซลและทฤษฎีใหม่

#3 รางวัลด้านพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์

1. เหรียญทองสาธารณสุขเพื่อมวลชน (Health-for-All) ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2535 ด้วยตระหนักในพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ นานัปการ เพื่อประโยชน์ทางด้านการสาธารณสุขของประเทศ และเพื่อสุขภาพและความกินดีอยู่ดีของพสกนิกรชาวไทย

2. เหรียญทองคำสดุดีพระเกียรติคุณด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (Award of Appreciation in Recognition of Outstanding Contributions in the Field of International Drug Control) ซึ่งโครงการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (The United Nations International Drug Control Programme : UNDCP) ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2537 เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในด้านการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดเพื่อช่วยเหลือพสกนิกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ราบสูง

3. โล่เกียรติคุณในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ในระดับผู้นำประเทศ (The Presidential Award for Humanitarian Service) ซึ่งองค์กรโรตารีสากล (The Rotary International) ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2539 เพื่อเทิดพระเกียรติการทรงงานพัฒนาประเทศในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกร และเพื่อธำรงไว้ซึ่งสันติสุขความเจริญก้าวหน้า ความรุ่งเรืองของประเทศชาติ ตลอดจนความเป็นเอกภาพแก่มวลมนุษย์ทั่วโลก

#2 รางวัลด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1. รางวัล The Partnering for World Health Award ซึ่งวิทยาลัยแพทย์รักษาโรคทรวงอกแห่งสหรัฐอเมริกา (The American College of Chest Physicians) ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2540 เพื่อแสดงความชื่นชมและสำนึกในพระวิริย อุตสาหะที่ทรงสนับสนุนให้มีการป้องกันและรักษาโรคทรวงอกในประเทศไทย และเพื่อเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงงานอย่างอุทิศพระวรกายเพื่อสุขภาพและอนามัยของปวงชนชาวไทย

2. เหรียญทองเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็นทั้งผู้นำ ผู้บุกเบิก และดำเนินโครงการควบคุมปัญหาการขาดสารไอโอดีนในประเทศไทย ซึ่ง The International Council for Control of lodine Deficiency Disorders (ICCIDD) ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2540

3. เหรียญทองสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยต่อสุขภาพปอดของประชาคมโลก ซึ่งสหพันธ์องค์กรต่อต้านวัณโรคและโรคปอดนานาชาติ (The International Union Against Tuberculosis of Lung Disease : IUATLD) ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2541

4. รางวัล International Humanitarian Award ซึ่งสโมสรไลออนส์ (The Lions Clubs International) ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2542 เพื่อเทิดพระเกียรติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้ดีขึ้น โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขและการศึกษา

5. โล่เฉลิมพระเกียรติ (WHO Plaque) ซึ่งองค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2543 ในฐานะที่ทรงสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขทุกด้านในประเทศไทย รวมทั้งการงดสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นแบบอย่างแก่ชาวโลก

#1 รางวัลด้านการพัฒนาสังคมและมนุษย์

รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ (Human Development Life Achievement Award) ซึ่งสหประชาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 เป็นครั้งแรกที่สหประชาชาติได้จัดทำรางวัลเกียรติยศนี้ขึ้น เพื่อมอบให้กับบุคคลดีเด่นที่อุทิศตนตลอดช่วงชีวิต และสร้างคุณค่าของผลงานเป็นที่ประจักษ์ และคุณูปการที่ผลักดันความก้าวหน้าในการพัฒนาคน

#0 รางวัล "ผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา"

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นผู้ที่ได้รับมอบถวายปริญญากิตติมศักดิ์มากถึง 136 ฉบับ ซึ่งถือว่าเป็้นสถิติของโลก รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ที่พระองค์ได้ทรงจดสิทธิบัตรอีก 11 ชิ้นงาน ถือเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีผลงานจดสิทธิบัตรมากที่สุดในโลกอีกด้วย ดังนั้น องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล "ผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา" (WIPO Global Leaders Award) แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551 เนื่องด้วยงานทรัพย์สินทางปัญญาส่งเสริมและพัฒนาประเทศรวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทยให้ดีขึ้นอย่างโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก โดยทรงเป็นผู้นำประเทศพระองค์แรกที่ได้รับทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลนี้ นอกจากนี้ สหพันธ์สมาคมนักประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (International Federal Inventor Association : IFIA) ซึ่งมีสมาชิก 84 ประเทศทั่วโลกยังมิได้มีมติให้วันที่ 2 ก.พ.ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่ทรงได้รับการจดสิทธิบัตรกังหันน้ำชัยพัฒนา เป็น “วันนักประดิษฐ์โลก”

ถึงแม้รางวัลเกียรติยศต่าง ๆ เหล่านี้จะไม่ใช่เป้าหมายสำคัญในการตรากตรำทรงงานอย่างหนักของในหลวงรัชกาลที่ 9 และประกาศเกียรติคุณจำนวนนับไม่ถ้วนที่ทรงได้รับมาตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์นั้น
เทียบไม่ได้กับพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทย

Author

Thumb lg 24cc6a32 2f6b 413e 81ad d3d91591e62e

EverydayMe

โพสคอมเม้นต์

Bt delete image

ถ้าคุณชอบบทความนี้ กด "Like"เลย!

มีบทความเด็ดๆแซ่บๆจากสไปซ์อีกเพียบ!